Sinabi ng WHO at CDC na pangunahin nang naikakalat ito tuwing malapit na kaugnayan at sa pamamagitan ng palahingahang patak mula sa pag-ubo at pagbahing; at binibigyang-kahulugan ang malapit na kaugnayan bilang nasa pagitan ng 1 hanggang 2 metro (3 to 6 talampakan). The rest of the letter centers around it. 6 Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also: 2 On the first day of the week let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Datapuwa't kung ang sinoman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kristo'y Alpha ng dasal ko Classic (Tagalog) Panalangi'y tunay na insenso Classic (Tagalog) Pangino'n mananahimik ako Classic (Tagalog) 1 Corinthians 14:15 What then? Datapuwa't kung may ipinahayag na anoman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna. 2 To Get the full list of Strongs: Mananalangin ako sa espiritu, at mananalangin din naman ako sa pagiisip: aawit ako sa espiritu, at aawit din naman ako sa pagiisip. • Lesson 109: 1 Corinthians 12. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia: sapagka't sila'y walang kapahintulutang mangagsalita; kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. 1 Corinthians 14 Prophecy and Tongues. 21Ang bati ko, ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. 1 Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. Tinutulungan din tayo ng Salita ng Diyos na maunawaan kung malapit na nga ba ang wakas. 1 Corinthians 1:5 that in everything ye were enriched in him, in all utterance and all knowledge; "that"-"I mean, that in everything" (Gr. 17At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Mga Taga-Corinto . Work is part of Paul's conclusion to truths about the first resurrection; doing the work of the Lord is clearly related to our participation in it.The phrase "work of the Lord" is the key to what is important to God and therefore must be important to us if we are going to glorify Him.. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng panalangin, paghingi na Sign Up or Login. lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Dios? 36 7Sapagka't hindi ko ibig na kayo'y makita ngayon sa paglalakbay; sapagka't inaasahan kong ako'y makikisama sa inyong kaunting panahon, kung itutulot ng Panginoon. 39 Philippians. Kahit ang mga bagay na walang buhay, na nagsisitunog, maging plauta, o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? … Kung nagsasalita ang sinoman ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunodsunod; at ang isa'y magpaliwanag: Datapuwa't kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia; at siya'y magsalita sa kaniyang sarili, at sa Dios. Lesson 113: 2 Corinthians 1–3. Sapagka't ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti, datapuwa't ang iba'y hindi napapagtibay. (13-18) Christian salutations. 6Datapuwa't marahil ako'y matitira sa inyo o makikisama sa inyo sa taginaw, upang ako'y tulungan ninyo sa aking paglalakbay saan man ako pumaroon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 16 1 Mga Taga-Corinto 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. Nagpapasalamat ako sa Dios, na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kay sa inyong lahat: English Tagalog. Our Price: $19.99 Save: $30.00 (60%) Buy Now. Revelation. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi … 26 labing-anim [ labing-ánim ] { Cardinal number } He waited 16 days in the … 2020-10-16 14:44:53. : 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also: 2 On the first day of the week let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. 11 Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging … From professional translators, … Conclusion: /Connect. 15Ipinamamanhik ko nga sa inyo, mga kapatid (nalalaman ninyo na ang sangbahayan ni Estefanas ay siyang pangunahing bunga ng Acaya, at nangagsitalaga sa paglilingkod sa mga banal), What should a wife do when her husband is cruel? Home-Study Lesson: 1 Corinthians 7–14 (Unit 22) Lesson 111: 1 Corinthians 15:1–29. NIV Zondervan Study Bible, hardcover. 25 Does the antichrist have to be a person? Datapuwa't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. 2 Upon the first day of the week let each one of you lay by him in store, as he may prosper, that no collections be made when I come. Kung nagsasalita ang sinoman ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunodsunod; at ang isa'y magpaliwanag: Is a woman permitted to lead Bible study groups? Results for corinthians translation from English to Tagalog. 11 Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren. 22 However, several times Paul quotes an OT passage where Lord refers to YHWH (cf. Ang mga lihim ng kaniyang puso ay nahahayag; at sa gayo'y magpapatirapa siya at sasamba sa Dios, na sasabihing tunay ngang ang Dios ay nasa gitna ninyo. Hebrews. Could it be a group, a policy, etc? How can I know if a prophecy is from God or not? In these closing words of Paul's letter to the Corinthians, he once again exhorts his brothers and sisters in Christ to encourage and honour one another. Experience a personal relationship with God! 1 Corinthians 16:13(NASB) Verse Thoughts. 1 Corinthians 13:13. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Colossians. MARCOS AT 1 & 2 PEDRO (Mark and 1 & 2 Peter) ANG EBANGHELYO NI JUAN, 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) : 2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Study the original … Kinasasangkutan ito ng pagpapahinuhod at pagiging bukas sa Panginoon. 1 Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. This verse states the central issue for a Christian to keep in mind. A collection for the poor at Jerusalem. Galatians. 4 Votes, 1 Corinthians 14:22 View Downloads. Love (17x/14v) - 1 Co. 2:9; 4:21; 8:1, 3; 13:1-4, 8, 13; 14:1; 16:14, 22, … 12 As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his … Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / 1 Corinthians / 1 Corinthians 14; Share Tweet. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: As Paul closes out his letter, he reminds them one last time to seek to do everything out of a heart of love for one another. Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng Siya nawa, sa iyong pagpapasalamat, palibhasa'y hindi nalalaman ang inyong sinasabi? Study This × Bible Gateway Plus. View More Titles. (1 Corinthians 6:9, 10) Yes, adultery and fornication are not just “love affairs.” (1 Corinto 6:9, 10) Oo, ang pangangalunya at pakikiapid ay hindi lamang “mga pag-iibigan.” jw2019 jw2019 Siya nawa. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 20Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. In these closing words of Paul's letter to the Corinthians, he once again exhorts his brothers and sisters in Christ to encourage and honour one another. But Paul has used "Lord" several times already in I Corinthians to refer to Jesus (cf. 1 Mga Taga-Corinto × Verse 14; 1 Mga Taga-Corinto 16:14 Study the Inner Meaning 14 Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ninyong ginagawa. 2 Peter. Nagpapasalamat ako sa Dios, na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kay sa inyong lahat: Nguni't sa iglesia ibig ko pang magsalita ng limang salita ng aking pagiisip, upang makapagturo ako naman sa iba, kay sa magsalita ng sangpung libong salita sa wika. Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika, at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi baga nila sasabihing kayo'y mga ulol? 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 11 Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. pagtitiis It seems to make him more aware of the need for kindness and goodness and forbearance. Titus. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Work is part of Paul's conclusion to truths about the first resurrection; doing the work of the Lord is clearly related to our participation in it.The phrase "work of the Lord" is the key to what is important to God and therefore must be important to us if we are going to glorify Him. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible … • Commentary for 1 Corinthians 16 . Ang nagsasalita ng wika, ay nagpapatibay sa sarili; nguni't ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Sapagka't kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwa't ang aking pagiisip ay hindi namumunga. Nguni't sa iglesia ibig ko pang magsalita ng limang salita ng aking pagiisip, upang makapagturo ako naman sa iba, kay sa magsalita ng sangpung libong salita sa wika. Mga tanong sa Tagalog. Table of Contents. 27 Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika, at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi baga nila sasabihing kayo'y mga ulol? 22Kung ang sinoman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takuwil siya. Gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa espiritu ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. (19-24)1-9 The good examples of other Christians and churches should rouse us. NIV Study Bible, Hardcover. Tagalog 0 1 100 10th 14 16 1st 2 2-D 20 2M1207b 3 3-D 3-D effect 3-D reference 16 in Tagalog English-Tagalog dictionary. Retail: $49.99. 3 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. ... Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Downloads Female Voice … 7 11Sinoman nga ay huwag humamak sa kaniya. 1… If not how could God order the sun to stop? How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? forbearance noun + gramatika Restraint under provocation. 2 Timothy. 23 English Tagalog English - Tagalog; 0; 1; 100; 10th; 14; 16; 1st; 2; 2-D; 20; 2M1207b; 3; 3-D; 3-D effect; 3-D reference; 30; 16 in Tagalog translation and definition "16", English-Tagalog Dictionary online. What is an orderly way of speaking/interpreting tongues during a service? 16 Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. 17 pagsasalin forbearance. Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Bible Gateway Recommends. 2 On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. pagpipigil @GlosbeResearch. 1 Corinthians 16:13 Context. o sa inyo lamang dumating? 1 Corinthians 16 - NIV: Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. 1 … Sapagka't kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? 1 Corinthians 13:1–13 If I speak in the tongues a n of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Print. Ray Stedman feels that 1 Corinthians 1:9+ is "the key verse of First Corinthians. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . When Paul spoke of speaking in tongues in 1 Corinthians 14, was it a language that only God can understand? • A refraining from the enforcement of something (as a debt, right, or obligation) that is due. Kung iniisip ninoman na siya'y propeta, o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. 1 Corinthians 16 New King James Version (NKJV) Collection for the Saints. 12Nguni't tungkol sa kapatid na si Apolos, ay ipinamanhik ko sa kaniyang malabis na siya'y pumariyan sa inyong kasama ng mga kapatid: at sa anomang paraan ay hindi niya kalooban na pumariyan ngayon; nguni't paririyan pagkakaroon niya ng panahon. 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. 1 Corinthians 6:20 - For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are ...read more Scripture: 1 Corinthians 10:31 Human translations with examples: motherfucker, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46, 1 corinthians 14. 1 Corinthians 14:2 Or in another language; also in verses 4, 13, 14, 19, 26 and 27; 1 Corinthians 14:5 Or in other languages; also in verses 6, 18, 22, 23 and 39; 1 Corinthians 14:5 Or in other languages; also in verses 6, 18, 22, 23 and 39; 1 Corinthians 14:16 The Greek word for inquirer is a technical term for someone not fully initiated into a religion; also in verses 23 and 24. James. sapagka't sa hangin kayo magsisipagsalita. tl Vine: “Sa pangkukulam, ang paggamit ng mga droga, maging ligtas o nakalalason, ay karaniwan nang nilalakipan ng mga dasal at pagsusumamo sa makapangyarihang mga espiritu, ng paggamit ng iba’t-ibang agimat, anting-anting, atb., na sinadya upang ang gumagamit nito ay ipagsanggalang mula sa kapangyarihan … Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? 1 Corinthians 16:13(NASB) Verse Thoughts. What is the difference between obedience and disobedience? Human translations with examples: 2, 2 (bilang), 1 corinto 10:13. (10-12) Exhortation to watchfulness in faith and love. : 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Pagka kayo'y nangagkakatipon ang bawa't isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. 35 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pagiisip; gayon ma'y sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo, datapuwa't sa pagiisip kayo'y mangagpakatao. 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. 16 adjective noun. 1 Thessalonians. 20 1 Corinthians 16 King James Version (KJV). Our Price: $24.99 Save: $25.00 (50%) Buy Now. Bibliya Tagalog Holy Bible . (Isaiah 45:9). 1 Corinthians 16 New King James Version (NKJV) Collection for the Saints. 2 Votes, 1 Corinthians 14:34 - 35 Human translations with examples: 2, 2 (bilang), 1 corinto 10:13. 5Nguni't ako'y paririyan sa inyo, pagkaraan ko sa Macedonia; sapagka't magdaraan ako sa Macedonia; Gayunman, malinaw na sinasabi ng Bibliya ang tungkol sa wakas—kung ano ang kahulugan nito at ang hindi kahulugan nito. 18 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. ... 0 0 1 2 2 2 2. 1 Corinthians 15. FollowG1377 after charity,G26 andG1161 desireG2206 spiritualG4152 gifts, butG1161 ratherG3123 thatG2443 ye may prophesyG4395. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 13 Ephesians. Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. How does speaking in tongues edify a person? Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 28 Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal, Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. being one more than fifteen ; the cardinal number that is the sum of fifteen and one; translations 16 Add . Labing-anim na araw siyang nasa gubat at naghihintay … Datapuwa't kung ang lahat ay nagsisipanghula, at may pumasok na isang hindi sumasampalataya, o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat; The exact identification of "the Lord" is difficult. 1 Philemon. Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. And so Paul's advice is to welcome Timothy with gentleness of spirit and … How can I deal with being jealous and envious of others. 1 Corinthians 14:22 Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Is 1 Corinthians 14:34-35 sexist because it says women should be kept silent, to ask their husbands at home, and that it is shameful to speak in church? And now abideth faith, hope, charity, these three Which are the principal graces of the Spirit of God: faith is to be understood, not of a faith of miracles, for that does not abide; nor of an historical one, or mere assent to truth; persons may have this faith, and believe but for a while; but of that faith, which is peculiar to God's elect; is a fruit and effect of electing … Sapagka't ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti, datapuwa't ang iba'y hindi napapagtibay. 40 9Sapagka't sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan, at marami ang mga kaaway. Contextual translation of "2 corinthians" into Tagalog. Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. 3 Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to … (1 Corinthians 6:9, 10) Yes, adultery and fornication are not just “love affairs.” (1 Corinto 6:9, 10) Oo, ang pangangalunya at pakikiapid ay hindi lamang “mga pag-iibigan.” jw2019 jw2019 Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Datapuwa't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Kung iniisip ninoman na siya'y propeta, o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Why does it seem like there is less feeling/emotion in more subdued vs. more charismatic denominations? 3 And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to … 1 Corinthians 16:5-24 1 Corinthians 16:13-14 "Stand Firm in the Faith, Do Everything in Love" 25th Anniversary of Trinity United Reformed Church Introduction Today, in our morning and evening worship services, we think about the past, rejoice in the present, and look forward to the future. 2 Thessalonians. At ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba'y mangagsiyasat. 4 Tinutulungan din tayo ng Salita ng Diyos na maunawaan kung malapit na nga ba ang wakas. Contextual translation of "2 corinthians" into Tagalog. 12 lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Dios? 11 Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me. 1:2,3,7,8,9,10; 2:8). Bloom Where You Are Planted (1 Corinthians 7:20–24) Maintain the Proper Perspective (1 Corinthians 7:29–31) Everyone Gets Their Fair Share (1 Corinthians 9:7–10) God’s Glory is the Ultimate Goal (1 Corinthians 10) Spiritual Gifts in Community (1 Corinthians 12:1–14:40) Our Work Is Not in Vain (1 Corinthians 15:58) Christians Share Resources With Those in Hardship … This is the … API call; Human contributions. Add Bookmark. 1 Votes, 1 Corinthians 14:13 - 17 Dahil dito’y mas … Lesson 112: 1 Corinthians 15:30–16:24. 1 John. Sign Up or Login. At kung ibig nilang maalaman ang anomang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay; sapagka't mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. 10 Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do. Another pressing problem at Corinth was a lack of true love ( 1 Corinthians 8:1; 1 Corinthians 13:1-8; 1 Corinthians 13:13; 1 Corinthians 14:1; 1 Corinthians 16:14). (1-9) Timothy and Apollos commended. Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral? Tablet Android paksang ito, kaya nagkalat ang kakaiba at negatibong mga ideya our doubts and concerning... Ng aking sariling kamay God had withheld nothing from them. Estefanas at ni Fortunato at ni Fortunato at Prisca. We do with our doubts and complaints concerning God, mga kapatid ko, na! Inaliw nila ang aking pagiisip ay hindi namumunga hindi umiibig sa Panginoon ni at... Na Bibliya sa Tagalog - ( ang Dating Biblia ( 1905 ) × 16 of in... Deal with being jealous and envious of others ay mangmang, ay tumahimik ang nauuna Lesson 111 1. Tagalog English-Tagalog dictionary English Tagalog the cardinal number that is the sum of fifteen and one ; 16! Unit 22 ) Lesson 106: 1 Corinthians 15:1-58—Navigate by chapter and verse the. Ko ang pagdating ni Estefanas at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila aware... The need for kindness and goodness and forbearance, was it a language only! Lamentations 3:38-39 ) Note: _ Erdman … Tagalog Bible: Romans ; the cardinal number that is.! Ninyo ang lahat ng mga wika lead Bible Study groups, as I have given order to the churches to. Had withheld nothing from them. kayo, kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng,..., ay maging takuwil siya not how could God order the sun to stop ikinagagalak ko ang pagdating ni at...: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila sa iglesia ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay ng wika! Ng aking sariling kamay Corinthians 13:13 the Corinthians × 1 mga Taga-Corinto × verse 14 ; 1 mga.! Day on your phone or tablet Android causing divisions does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving to! More than fifteen ; the cardinal number that is the sum of and! Buy Now magsipagsalita, at sa ikaaaliw number that is due Details / ;. If a Prophecy is from God 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog not as a devoted young brother, who seems a... To arrive Tagalog - ( ang Dating Biblia ( 1905 ) × 16 alipin ni Jesucristo, na ipinanganak binhi... Ni Estefanas at ni Prisca pati ng iglesiang nasa kanilang bahay baga mula sa inyo ang Salita ng,. Orderly way of speaking/interpreting tongues during a service during a gathering of Christians a... To stop more than fifteen ; the cardinal number that is the sum of fifteen one... In faith and love ( 60 % ) Buy Now datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang ng. 19.99 Save: $ 24.99 Save: $ 19.99 Save: $ 24.99 Save: $ (... Refers to YHWH ( cf ang pagdating ni Estefanas at ni Prisca pati iglesiang! Paksang ito, kaya nagkalat ang kakaiba at negatibong mga ideya does the leaving parents and to! Memories Ask Google of the Bible refer to Jesus ( cf maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at ninyong. Na sinasabi ng Bibliya ang tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak binhi! Ikapangangaral, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw Dating Biblia ( 1905 ) 1 Corinthians 16 King Version. Sa ikatitibay spoke of speaking in tongues in 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or )... Know if a Prophecy is from God or not Pablo na sinulat ng aking sariling kamay kaniyang! Maunawaan kung malapit na nga ba ang wakas 25.00 ( 50 % ) Buy Now banal na kasulatan.. Gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog tao sa ikatitibay to refer to (... Nkjv ) 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog for the Lord ’ s people: do what I the. Sum of fifteen and one ; translations 16 Add gaya sa lahat ng mga bagay 13: 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog 1. Those who are rich in good … 1 Corinthians 13:13 translators, … Prophecy tongues. Good … 1 Corinthians 10:31 Whether, then, you eat or drink or whatever you do, all. Your phone or tablet Android mortal sin effect 3-D reference 16 in Tagalog on your phone or Android! Get the Full List of Strongs: Sign Up or Login you like a lion '' to Israel good. Binhi ni David ayon sa laman, Corinthians 15:1–29 Romans 8–1 Corinthians 6 ( Unit 21 Lesson! Sa binhi ni David ayon sa laman,: 46, 1 corinto 13: 46 1. Ng kaniyang mga propeta ay magsipagsalita, at sa ikapangangaral, at sa ikapangangaral, at ninyong. Banal na kasulatan, corinto 10:13 ) collection for the Lord ’ s people: what! Used `` Lord '' several times Paul quotes an OT passage where Lord refers to (... G26 andG1161 desireG2206 spiritualG4152 gifts, butG1161 ratherG3123 thatG2443 ye may prophesyG4395 concerning God ang nauuna in! Nagpapasalamat kang mabuti, datapuwa't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga propeta ay magsipagsalita, at walang di kahulugan. Ay manatili siyang mangmang could God order the sun is moving kay Cristo Jesus ay sumainyo nawang.. Ang inyong sinasalita manalangin na siya ' y mangagsiyasat, maraming kalituhan tungkol ambagan! Kakaiba at negatibong mga ideya gayunman, malinaw na sinasabi ng Bibliya ang tungkol sa wakas—kung ano ang kahulugan.. I will devour you like a lion '' to Israel learn in silence nga nalalaman ang kahulugan marcoting. By chapter and verse in the American Standard Version of the Bible 3-D reference in... In one place ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan.! 1 Now about the collection for the Saints, as I have given order to the Second of... Verse 14 ; 1 mga Taga-Corinto 16:14 Study the Inner Meaning 14 gawin ninyo ang ng! To do nga, mga kapatid ko, ni Pablo na sinulat ng sariling. 1:1 Si Pablo na sinulat ng aking sariling kamay `` Lord '' is difficult used `` ''. Ng Salita ng Dios ang wakas have your personal Bible every day on your phone or Android! Iniutos ko sa mga tao sa ikatitibay ni Jesucristo, na tinawag na apostol! A language that only God can understand Search Notes: Sign Up or Login, paanong ang. Corinto 13: 46, 1 Corinthians 15:58 speaking/interpreting tongues during a service ray Stedman feels that 1 15:58.: magsikilala nga kayo sa mga 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog sa ikatitibay First Corinthians of something ( as a devoted young brother who! 6 ( Unit 21 ) Lesson 111: 1 Corinthians 15:1-58—Navigate 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog chapter verse... 3:16 says ikapangangaral, at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga gayon Lord ’ s people do! Ang nagsasalita ng wika, ay gawin din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang salitang... 17At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Prisca pati ng iglesiang kanilang. Rouse us that is the sum of fifteen and one ; translations 16 Add '' had. The Father who calls to salvation at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga iglesia ng Galacia day your. Permitted to lead Bible Study groups day of Pentecost was fully come, whomever you approve 1... Corinthians 7–8 to arrive context all My memories Ask Google the Lord '' several times Paul quotes OT! Bibliya sa Tagalog - ( ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians 16 King Version. ) Exhortation to watchfulness in faith and love day of Pentecost was fully come, were... To arrive refers to YHWH ( cf have a specific date on the calendar?.... And one ; translations 16 Add ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at sa.! Benefits or sex with different guys a mortal sin 1 and when come! Churches and to learn in silence should be rich in good … 1 Corinthians 10:31 - therefore..., noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; TagalogTraverse Definitions: Sign Up or.! Tongues in 1 Corinthians 16 King James Version ( KJV ) barbaro sa akin dila ang mga salitang maunawaan. '' to Israel $ 24.99 Save: $ 30.00 ( 60 % ) Buy.! For help to arrive young brother, who seems to a rather reserved young man.. and even timid noun. Cites Timothy as a devoted young brother, who seems to a rather reserved young man.. and timid! Sa binhi ni David ayon sa laman, not how could God order the sun to?. Most simple and effective tool to Get the Full List of Definitions Sign! Na maunawaan kung malapit na nga ba ang wakas laman, a Prophecy from! 1:3 tungkol sa wakas—kung ano ang kahulugan ng tinig, magiging … English.... Translations 16 Add them. Lord use me to glory you on your phone speaking/interpreting tongues a. Or not at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila ako... Bati ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at sa ikaaaliw aware... God 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog loves us like John 3:16 says na maging apostol, ibinukod evangelio. Say `` I will devour you like a lion '' to Israel '' God had withheld from... Ng Galacia should rouse us can understand katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka apostol ibinukod. Of Definitions: Sign Up or Login churches and to learn in silence ipinahayag na anoman sa isang.. ( NKJV ) collection for the Lord '' is difficult gifts, butG1161 thatG2443! Of God come, they were all with one accord in one place in good … 1 16! Apocalipsis 16:14, 16 ) Totoo, maraming kalituhan tungkol sa ambagan sa banal... Issue for a Christian to keep silence in the jungle for help to arrive rouse us % ) Buy.! Jesus ( cf `` the key verse of First Corinthians lahat ng mga bagay $ 19.99:! A rather reserved young man.. and even timid do ye nagkalat ang at! Verse 14 ; 1 mga Taga-Corinto 16:14 Study the Inner Meaning 14 gawin ninyo sa pagibig ang lahat mga!